Foto's

Speurtocht & Pankoeken bakke

Foar alle basisskoallebern.
Mei gearwurking fan de groep Fan ûnderen op.


Moandei 6 juny yn de Mounestien

 

Fanôf 14:30 oere oant 17:00 oere
€ 1,50 p.p.


Opjefte foar sneon 4 juny
Mail: reinder-amarins@hetnet.nl
0640299523

 

Email facebook twitter LinkedIn Hyves