Foto's

Inloopsessie m.b.t. het bestemmingsplan Munein op 19 maart a.s

De gemeente is op dit moment bezig een nieuw bestemmingsplan voor Mûnein voor te bereiden. Dit bestemmingsplan is een actualisatie van het geldende plan voor Mûnein, vastgesteld in 2008. De actualisatie houdt in dat het plan weer voldoet aan de huidige eisen wat betreft bestemmingsplanregels, wetgeving en digitale beschikbaarheid.
Het nieuwe bestemmingsplan legt de huidige situatie opnieuw vast voor het dorp. In het plan zitten ten opzichte van het geldende plan geen nieuwe ontwikkelingen.

Inloopbijeenkomst.
De verwachting is dat het nieuwe bestemmingsplan op zeer korte termijn als voorontwerp in de inspraak wordt gebracht. Om zoveel mogelijk inwoners over het nieuwe bestemmingsplan te informeren is in overleg met het bestuur van dorpsbelang Mûnein/Readtsjerk besloten een informatiebijeenkomst in de vorm van een inloopsessie te organiseren.

Inloopssessie.
Tijdens de inloopsessie zijn medewerkers van de afdeling Ontwikkeling en Advies van de gemeente Tytsjerksteradiel aanwezig om u informatie over het nieuwe bestemmingsplan te geven. U kunt er terecht om het bestemmingsplan te bekijken, voor algemene vragen over het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure en voor specifieke vragen bijvoorbeeld over de bestemming van uw eigendom.
Wilt u een inspraakreactie indienen dan kan dit in de periode dat het voorontwerp ter inzage wordt gelegd. De exacte datum wordt gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Actief.

Inloopsessie: waar en wanneer?
Locatie: Dorpshuis De Mounestien, Mounewei 1 in Mûnein
Wanneer: Dinsdag 19 maart 2019
Tijd: 16.00 – 19.00 uur

U bent van harte welkom!

 

Email facebook twitter LinkedIn Hyves